BEOVETERINA
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
Lohmann Animal Health
   
   

Vakcine

 1. AviPro Salmonella DUO

 2. AviPro Salmonella vac E

 3. AviPro Thymovac

 4. AviBlue

 


AviPro SALMONELLA DUO

Vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonelle Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq, I Salmonella Typhimurium bakterije, soj Na12/Rif9/Rtt

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 4, D-27472 Cuxaven, Germany

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET :

BEOVETERINA D.O.O, Igmanska 4, 11120 Beograd

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 doza vakcine sadrži:
Aktivne supstance:1x108 CFU do 6x108 CFU atenuirane Salmonella Enteritidis bakterije, soj Sm24/Rif12/Ssq,1x108 CFU do 6x108 CFU atenuirane Salmonella Typhimurium bakterije, soj Na12/Rif9/Rtt,
Pomoćne supstance: Sojin pepton, saharoza, želatin, HEPES-pufer.

INDIKACIJE
Pilići (buduća roditeljska jata i nosilje):
Aktivna veštačka imunizacija pilića protiv S. Enteritidis i S. Typhimurium u cilju prevencije infekcija izazvanih navedenim uzročnicima I smanjenja broja ptica koje izlučuju virulentne terenske sojeve Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, a time i sprečavaju njihovu kolonizaciju u unutrašnjim organima I jajima živine.Imunitet se razvija unutar 15 dana.Imunitet traje minimalno do 68. nedelje starosti protiv virulentnih sojeva S.Enteritidis i minimalno do 62.nedelje starosti protiv virulentnih sojeva S. Typhimurium.

Patke (tovne)
Za aktivnu imunizaciju zdravih i prijemčivih pataka u cilju redukcije kolonizacije unutrašnjih organa sa patogenim sojevima Salmonella Typhimurium. Imunitet se razvija tokom 22 dana.Imunitet traje 43 dana.

KONTRAINDIKACIJE
Ne vakcinišite bolesnu živinu.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Nisu poznata.
Ukoliko primetite ozbiljan neželjeni efekat ili druge neželjene efekte koji nisu ovde navedeni, molimo vas da obavestite Centar za praćenje nuspojava veterinarskih lek ova i zastupnika u Srbiji.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Pilići ( buduća roditeljska jata i nosilje) i patke (tovne) od prvog dana starosti.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Patke (tovne): aplikuje se jedna doza vakcine prvog dana života.
Pilići (nosilje i roditelji): aplikuje se jedna doza vakcine prvog dana života, praćena drugom vakcinacijom u starosti 6 do 8 nedelja i trećom vakcinacijom u starosti 16 do 18 nedelja, minimum 3 nedelje pre pronošenja.
Administracija preko vode za piće
Određivanje potrebne količine vode:

 • Idealna količina vode u koju ćete rastvoriti vakcinu je ona koju ptice mogu da popiju u toku 3 sata. Ukoliko imate merač dnevne potrošnje vode, koristite količinu vode koja je popijena prethodnog dana.
 • Dodajte rastvorenu vakcinu u hladnu i svežu vodu na sledeći način: za 1000 pilića starosti 1 dan potreban vam je 1 litar rastvora, tj. za 1000 pilića starosti 10 dana potrebno je 10 litara rastvora.
 • Pri toplim vremenskim uslovima i kod teških rasa, količinu vode je moguće povećati na maksimalnih 40 litara za 1000 ptica.

Resuspenzija liofilizata:

 • Ne delite bočice koje sadrže veliki broj doza radi vakcinisanja više od jednog objekta ili raspodele u više sistema za napajanje, jer to dovodi do grešaka u doziranju.
 • Obezbedite da sva oprema koju koristite za vakcinaciju (cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl.) budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.
 • Koristite isključivo hladnu, čistu i svežu vodu, poželjno je da bude slobodna od hlora i jona metala. Deset minuta pre dodavanja vakcine potrebno je u vodu dodati niskomasno obrano mleko u prahu ( < 1% masti; u količini od 2-4 grama po litri vode) ili obrano mleko (20-40 ml po 1 l vode), da bi se popravio kvalitet vode i da bi se povećala stabilnost vakcine.
 • Otvorite bočicu vakcine ispod vode i sadržaj dobro rastvorite. Pošto je vakcina blago viskozna, treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se iskoristi sav sadržaj bočice.

Rastvor vakcine dobro mešajte nekoliko minuta pre administracije.

Aplikacija resuspendovane vakcine:

 • Ukoliko ima zaostale vode u sistemu za napajanje, linije moraju biti isušene pre aplikovanja vakcine.
 • Živina treba da popije vodu sa vakcinom u toku 3 sata. Treba osigurati da sve jedinke piju tokom ovog perioda. Ponašanje živine prilikom konzumiranja vode zna da varira. Može biti neophodno da se uskrati voda za piće pre vakcinacije da bi se osiguralo da će sva živina piti tokom vakcinacije.
 • Može biti neophodno uskraćivanje vode živini u trajanju 2-3 sata pre vakcinacije da bi se osiguralo da svaka jedinka dobije jednu dozu vakcine.

Osigurajte da ptice nemaju pristup običnoj vodi (bez vakcine) tokom vakcinacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Sadržaj otvorenih bočica treba u potpunosti iskoristiti. Pripremite tačno onoliku količinu vakcine koja
će biti popijena u naredna 4 sata. Zaštitite rekonstituisanu vakcinu od direktne sunčeve svetlosti,
smrzavanja i temperatura iznad 25°C.
Poštujte ove instruk cije za pravilnu administraciju tak o da sve ptice dobiju odgovarajuću dozu.

KARENCA

Meso, iznutrice i jaja: 21 dan

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati van domašaja dece.
Skladištite vakcinu na tamnom mestu, na temperaturi od + 2°C do + 8 °C.
Ne koristite proizvod nakon isteka roka trajanja.
Rok upotrebe: 18 meseci
Rok upotrebe posle otvaranja: 4 sata
Rok upotrebe posle rekonstitucije: 4 sata

POSEBNA UPOZORENJA

Uverite se da voda za vakcinaciju ne sadrži ostatke deterdženata,dezinficijenasa i kiselina.Zaštita u vidu prisustva maternalnih antitela je ustanovljena prilikom vakcinacije sa vakcinom koja sadrži Salmonella Enteritidis, ali nema dostupnih informacija o dejstvu komponente Salmonella Typhimurium.Kod pataka maternalna antitela mogu imati uticaj na razviće imunog odgovora. Ne vakcinišite ptice u period nosivosti niti tokom 3 nedelje pred pronošenje. Vakcinu ne treba mešati sa drugim imunološkim proizvodima.Sa obzirom da je vakcinalni soj živa bakterija, treba izbeći istovremenu vakcinaciju i upotrebu antibiotika koji su efikasni protiv Salmonella-e. Ipak, ukoliko je to neizbežno, jato mora biti reimunizovano. Odluka da se vakcinacija sprovede pre ili posle bilo kakve terapije hemoterapeuticima se donosi u zavisnosti od konkretnog slučaja. Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti vakcine kad se koristi sa drugim veterinarskim proizvodima. Odluka da se ova vakcina koristi pre ili posle primene drugih veterinarskih lek ova se donosi u zavisnosti od slučaja.

Posebna upozorenja za upotrebu kod životinja

Vakcinisani pilići mogu izlučivati vakcinalni soj S. Enteritidis do 21 dan, a vakcinalni soj S. Typhimurium do 35 dana nakon vakcinacije. Vakcinisane patke mogu izlučivati vakcinalni soj S. Enteritidis do14 dana, a vakcinalni soj S. Typhimurium do 28 dana nakon vakcinacije. Vakcina se može preneti na prijemčive ptice u kontaktu sa vakcinisanim jedinkama. U veoma retkim slučajevima vakcinalni soj se može izolovati nakon gore navedenog perioda korišćenjem veoma osetljivih detekcionih metoda. Vakcinalni soj je visokoosetljiv na hinolone i povećano osetljiv na eritromicin, hloramfenikol, doksiciklin, deterdžente i na nokse iz okruženja.
Vakcinalni i divlji soj se mogu razlikovati na osnovu rezultata antibiograma Salmonella Enteritidis nasuprot divljim sojevima, vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30µg/ml) a rezistentan je na streptomicin (preporučena koncentracija je 200 mg/ml) i rifampicin(preporučena koncentracija je 200 µg/ml) Salmonella Typhimurium nasuprot divljim sojevima,vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30 µg/ml) a rezistentan je na nalidiksinsku kiselinu (preporučena koncentracija je 20 mg/ml) i rifampicin (preporučena koncentracija je 200 µg/ml).
U zavisnosti od metode testiranja, oralna vakcinacija može izazvati nisku seropozitivnu reakciju pojedinih ptica u jatu. Pošto je serološki monitoring prisustva infekcije salmonelom na nivou jata, pozitivan nalaz uvek treba potvrditi (npr . bakteriološki). Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama.Koristite rukavice kad rekonstruišete vakcinu. Bočice otvorite ispod površine vode da bi izbegli raspršivanje. Dezinfikujte i operite ruke nakon rukovanja vakcinom.
Nemojte gutati proizvod. Ukoliko ste vakcinu progutali, odmah potražite medicinski savet. Vakcinalni soj je osetljiv na brojne antibiotike, uključujući hinolone (ciprofloksacin).
Sa obzirom da je vakcina napravljena od živih, atenuiranih mikroorganizama, adekvatne mere se
moraju preduzeti da bi se sprečila kontaminacija ljudi koji rukuju sa vakcinom. Vakcinisane životinje mogu izlučivati vakcinalni soj. Osobe koje boluju od imunosupresivnih bolesti ne bi trebalo da rukuju vakcinom. Osoblje koje se brine o vakcinisanim životinjama mora poštovati opšte higijenske principe (presvlačenje odeće, nošenje rukavica, čišćenje i dezinfekcija čizama) i sa posebnom pažnjom mora rukovati izmetom vakcinisanih pilića tokom 35 dana nakon vakcinacije, odnosno tokom 28 dana nakon vakcincije kod vakcinisanih pataka.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju kuvanjem, spaljivanjem ili potapanjem u
odgovarajući dezinficijens, u skladu sa važećim propisima.

OSTALI PODACI

Pakovanje: 10 x 1000 doza
                     10 x 2000 doza
Režim izdavanja: na recept
ATCvet kod: QI01AE01,QI01BE01
Broj dozvole: Pakovanje od 10x 1000 doza 323-01-00037-13-003 od 10.03.2014.
                        Pakovanje od 10x 2000 doza 323-01-00038-13-002 od 10.03.2014.


AviPro SALMONELLA vac E

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
LOHMANN ANIMAL HEAL TH GmbH & Co.KG, Heinz-Lohmann-Strasse 4, D-27472 Cuxaven, Germany

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET :

BEOVETERINA D.O.O, Igmanska 4, 11120 Beograd

IME LEKA
AviPro SALMONELLA VAC E,
vakcina koja sadrži žive bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 doza vakcine sadrži:
Aktivna supstanca:
1x108 CFU – 6x108 CFU žive atenuiranie bakterije Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq.
Pomoćne supstance:
Pepton, saharoza, želatin, HEPES-pufer.

INDIKACIJE
Aktivna imunizacija pilića protiv S. Enteritidis, u cilju redukcije broja ptica koje izlučuju divlje sojeve Salmonella Enteritidis.
Imunitet se razvija tokom 14 dana nakon prve vakcinacije: nakon 15 dana fekalna ekskrecija je smanjena do 70%.
Nakon primene preporučenog programa vakcinacije, imunitet traje do 52. nedelje starosti.

KONTRAINDIKACIJE
Ne vakcinišite bolesnu živinu.
Ne vakcinišite živinu u periodu nošenja jaja. Vakcinacija budućih nosilja mora biti završena najmanje tri nedelje pre pronošenja.

NEŽELJENA DEJSTVA:

Nisu poznata.
Ukoliko primetite ozbiljan neželjeni efekat ili druge neželjene efekte koji nisu ovde navedeni, molimo vas da obavestite Centar za praćenje nuspojava veterinarskih lek ova i zastupnika u Srbiji.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Pilići (buduća roditeljska jata i nosilje), od prvog dana starosti.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Aplikuje se jedna doza po životinji, nakon rastvaranja u vodi za piće.
Vakcina se može koristiti od prvog dana života.
Preporučeni program vakcinacije:

DOZIRANJE
Nosilje i roditelji: aplikuje se jedna doza vakcine prvog dana života, praćena drugom vakcinacijom u starosti 6 do 8 nedelja i trećom vakcinacijom u starosti 16 do 18 nedelja, najmanje 3 nedelje pre pronošenja.

PRIPREMA VODE ZA PIĆE
Obezbedite da svi cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl. budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.
Otvorite bočicu vakcine ispod vode i sadržaj dobro rastvorite. Pošto je vakcina blago viskozna, treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se isk oristi sav sadržaj bočice.
Nakon rekonstitucije vakcine u posudi od 1 litra i dobrog mešanja, dodajte rastvor u posudu sa 10 litara vode i ponovo dobro promešajte. Vakcina se pri rekonstituisanju mora dobro mešati, po nekoliko minutau svakoj fazi rastvaranja. Ne delite bočice koje sadrže veliki broj doza radi vakcinisanja više od jednog objekta ili raspodele u više sistema za napajanje, jer to dovodi do grešaka u doziranju.
Dodajte rastvorenu vakcinu u hladnu i svežu vodu na sledeći način: za 1000 pilića starosti 1 dan potreban vam je 1 litar rastvora, tj. za 1000 pilića starosti 10 dana potrebno je 10 litara rastvora. Ukoliko imate merač dnevne potrošnje vode, koristite količinu vode koja je popijena prethodnog dana. U vodu treba dodati niskomasno obrano mleko u prahu ( < 1% masti; u količini od 2-4 grama po litri vode) ili obrano mleko (20-40 ml po 1 l vode), da bi se povećala stabilnost vakcine. U cevima ne sme biti obične vode, tak o da pojilice sadrže isključivo vodu sa vakcinom. Ukoliko ima zaostale vode u sistemu za napajanje, linije moraju biti isušene pre aplikovanja vakcine.
Živina treba da popije vodu sa vakcinom u toku 3 sata. Treba osigurati da sve jedink e piju tokom ovog perioda. Ponašanje živine prilikom konzumiranja vode zna da varira. Može biti neophodno da se uskrati voda za piće pre vakcinacije da bi se osiguralo da će sva živina piti tokom vakcinacije. Cilj je da se svakoj jedinki da jedna doza vakcine. Da bi se to postiglo, može biti neophodno uskraćivanje vode u trajanju od 2-3 sata pre vakcinacije.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Vakcinalni soj je visokoosetljiv na hinolone i povećano osetljiv na eritromicin, hloramfenikol, doksiciklin, deterdžente i na nokse iz okruženja.
Vakcinalni i divlji soj se mogu razlikovati na osnovu rezultata antibiograma. Nasuprot divljim sojevima, vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30 µg/ml) a rezistentan je na streptomicin i rifampicin (preporučena koncentracija je 200 µg/ml).
Vakcinišite isključivo zdrave jedinke.
U zavisnosti od metode testiranja oralna vakcinacija može izazvati nisku seropozitivnu reakciju pojedinih ptica u jatu. Zbog toga, ukoliko se sprovodi serološki monitoring prisustva infekcije salmonelom na nivou jata, pozitivan nalaz uvek treba potvrditi (npr . bakteriološki). Pošto je vakcinalni soj živa bakterija, treba izbeći istovremenu vakcinaciju i upotrebu antibiotika koji su efikasni protiv Salmonella-e. Ipak, ukoliko je to neizbežno, jato mora biti reimunizovano.
Odluka da se vakcinacija sprovede pre ili posle bilo kakve terapije hemoterapeuticima se donosi u zavisnosti od konkretnog slučaja, uzimajući u obzir da je vreme potrebno za razvoj imuniteta 14 dana nakon prve vakcinacije.
Podaci o bezbednosti i efikasnosti pokazuju da se pilići mogu vakcinisati ovom vakcinom istog dana kad i parenteralno Lohmann-ovom vakcinom protiv Marekove bolesti* (obe vakcine: ćureći herpes virus i Rispens). Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti vakcine kad se koristi sa drugim veterinarskim proizvodima, izuzev gore spomenutih proizvoda. Odluka da se koristi ova vakcina pre ili posle primene drugih veterinarskih lek ova se donosi u zavisnosti od slučaja.
*(Nije registrovana u svim zemljama)

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Pri rekonstituisanju vaccine koristite rukavice. Bočice otvorite ispod površine vode da bi izbegli raspršivanje. Dezinfikujte i operite ruke nakon rukovanja vakcinom. Nemojte gutati proizvod. Ukoliko ste vakcinu progutali, odmoh potražite savet lekara. Vakcinalni soj je osetljiv na brojne antibiotike, uključujući hinolone (ciprofloksacin).
Potrebno je prati i dezinfikovati ruke ukoliko dođu u dodir sa kokošijim izmetom, pogotovo u prvih 7 dana nakon vakcinacije ptica.
Osobe koje boluju od imunosupresivnih bolesti ne bi trebalo da rukuju vakcinom.

KARENCA
Jestiva tkiva: 21 dan

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Čuvati na temperaturi od 2-8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.
Ne koristiti nakon isteka roka upotrebe.
Čuvati van domašaja dece.

POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Ne koristiti kod bolesnih ptica.
Ne vakcinišite ptice u toku perioda nošenja jaja, niti tokom 3 nedelje pred pronošenje.
Nije ispitana primena vakcine kod ukrasne živine i dedovskih jata.
Vakcinalni soj se može preneti na prijemčive ptice u kontaktu sa vakcinisanim jedinkama. Vakcinisane ptice izlučuju vakcinalni soj do 14 dana.
Preporučuje se upotreba zvonastih pojilica tokom prvih dana života.
Vakcinu ne treba mešati sa drugim imunološkim proizvodima.
Takođe obratite pažnju da voda za vakcinaciju ne sadrži deterdžente i dezinficijense.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju kuvanjem, spaljivanjem ili potapanjem u
odgovarajući dezinficijens, u skladu sa važećim propisima.

DATUM ODOBRENJA TEKST A UPUTSTVA ZA KORISNIKA 19.01.2012.

OSTALI PODACI

Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 4 sata
Pakovanje: 10 x 2000 doza
                     10 x 5000 doza
Režim izdavanja: na recept
ATCvet kod: QI01AE01
Broj dozvole: Pakovanje od 10x 2000 doza 320-2010-14-01-001 od 19.01.2012.
                        Pakovanje od 10x 5000 doza 321-2010-14-01-001 od 19.01.2012.


AviPro THYMOVAC
Liofilizat za upotrebu preko vode za piće.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
1 doza sadrži:
Aktivne supstance:
Živi virus Infektivne anemije živine (CA V), soj CUX-1: 104..5 – 105..5 TCID50 **TCID50 = kultura tkiva- infektivna doza 50%: titar virusa potreban da izazove infekciju kod 50% inokulisanih ćelijskih kultura
Vakcina je razvijena na embrioniranim SPF kokošijim jajima
Izgled: crvena do braon liofilizirana pogača

INDIKACIJE

Za sprečavanje ekskrecije virusa Infektivne anemije živine kod vakcinisanih roditelja i prenošenja virusa na jaja.
Za ovu aktivnu imunizaciju,

 • početak imuniteta: 4 nedelje
 • trajanje imuniteta: 43 nedelje dokazano ogledom

Za pasivnu zaštitu potomstva od nastanka kliničkih znakova i lezija prouzrokovanih Infektivnom anemijom živine. Zaštita potomstva je garantovana tokom 51 nedelje posle vakcinacije roditelja, a pilići su zaštićeni od prvog dana života (što je dokazano ogledom).

KONTRAINDIKACIJE
Ne vakcinišite bolesne ptice.

NEŽELJENA DEJSTVA

Nisu poznata. Ukoliko primetite ozbiljan neželjeni efekat ili druge neželjene efekte koji nisu ovde
navedeni, molimo vas da obavestite svog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA

Pilići (roditelji starosti 8 nedelja)

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za administraciju preko vode za piće nakon rekonstitucije.
Jedna doza (104..5 – 105..5 TCID50/ ptici) treba biti data svaoj ptici. Vakcinišite od 8 nedelja starosti,
minimum 6 nedelja pre pronošenja.
Doziranje i upotreba:
Aplikacija preko vode za piće:

 •  odredite broj doza vakcine I količinu vode (pogledajte dole) koja je potrebna. Nemojte deliti velike bočice da biste vakcinisali više od 1 objekta ili sistema za napajanje, pošto ovo može voditi greškama u doziranju.
 • Uverite se da su voda za piće i sve linije za napajanje, cevi, grla, pojilice, itd. temeljno čisti i slobodni od tragova dezinficijenata, deterdženata i sl.
 • Koristite samo hladnu i svežu vodu, poželjno nehlorisanu i slobodnu od jona metala. Nisko-masno obrano mleko u prahu (tj. sa 1 %masti) može biti dodato vodi (2-4 grama po litri) ili obrano mleko (20-40 ml po litri vode) da bi se popravio kvalitet vode i da bi povećali stabilnost virusa. Ovo treba biti urađeno minimum 10 minuta pre rekonstitucije vakcine.
 • Otvorite ampulu sa vakcinom ispod vodei temeljno rekonstituišite sadržaj. Treba voditi računa da se u potpunosti isprazni ampula i njen vrh ispiranjem u vodi.
 • Dozvolite da pilići popiju vodu tak o da je nivo vode u pojilicama minimalan pre davanja vakcine. Sve cevi trebaju biti ispražnjene od obične vode tak o da pojilice sadrže samo vakcinalnu vodu. Ukoliko je voda još uvek prisutna, isušite linije pre aplikovanja vakcine.
 • Aplikujte vakcinu tokom 2 sata tak o da sve ptice piju tokom ovog perioda. Ponašanje ptica prilikom pijenja vode varira tak o da može biti neophodno da se voda obustavi na nekim mestima pre vakcinacije kako bi se osiguralo da sve ptice piju tokom vakcinacije.
 • Ptice treba vakcinisati jednokratno sa jednom dozom.
 • Idealno vakcinu treba dati sa količinom vode koju će ptice popiti u roku od 2 sata.
 • Aplikujte rastvorenu vakcinu u hladnu i svežu vodu u sledećem odnosu: 1 000 doza vakcine rastvorite u maksimalno 40 litara vode za 1 000 pilića. Ukoliko ste u nedoumici, izmerite konzumaciju vode prethodnog dana pre vakcinacije.
 • Rekonstituisanu vakcinu aplikujte pticama momentalno.
 • Uverite se da ptice nemaju pristup nemediciniranoj vodi tokom vakcinacije.
 • Pažljivo pratite uputstva za korektnu administraciju da bi osigurali da svaka ptica dobije
  odgovarajuću dozu. Nedovoljna vakcinacija može voditi smanjenoj efikasnosti.
   

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Ne koristite kod ptica koje su pronele, niti tokom 6 nedelja pred pronošenje. Izbegavajte stres pre,  tokom i nakon vakcinacije. Iskoristite ceo sadržaj otvorene bočice odjednom.

KARENCA

Nula dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA

Sklonite vakcinu van domašaja dece. Skladištite vakcinu u frižideru, na temperaturi od +2 °C do +8 °C.
Zaštitite vakcinu od direktne sunčeve svetlosti. Ne zamrzavajte. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja navedenog na nalepnici.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe posle otvaranja: 2 sata
Rok upotrebe posle rekonstitucije: 2 sata
Zaštitite rekonstituisanu vakcinu od direktnog sunčevog svetla i temperatura iznad 25°C. Ne
zamrzavajte.

POSEBNA UPOZORENJA

Posebna upozorenja za upotrebu kod životinja
Vakcinacija bi trebala da se radi od 8-me nedelje starosti pa nadalje, ali ne posle 6-te nedelje pred pronošenje radi razvijanja zaštitnog imuniteta pre početka nošenja jaja. Vakcinalni virus može se širiti na nevakcinisane pilićejer se ekskretuje preko fecesa minimum 14 dana. Sa obzirom da virus može prouzrokovati kliničke simptome kod vrlo mladih pilića, širenje virusa na nezaštićene ptice mora biti izbegnuto. Izbegnite širenje virusa na nosilje, na ptice koje će uskoro proneti i na ptice mlađe od 3 nedelje. Vakcinu ne treba koristitina farmama sa živinom različitestarosti. Ne koristite je kod ptica koje nose jaja, niti tokom 6 nedelja pred pronošenje. Vakcinalni virus može biti nađen u različitim organima i tkivima između 7 i 49 dana nakon vakcinacije.Nisu primećeni neželjeni efekti nakon administracije deset puta veće doze od preporučene.Da bi smanjili inf ektivni pritisak pre formiranja imuniteta, izmet bi trebalo uklanjati i čistiti objekte između turnusa živine.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Vakcina sadrži živi virus i mora se voditi računa (npr . nošenjem rukavica, zaštitom očiju, pranjemi dezinfikovanjem ruku, itd) da se izbegne kontaminacija bilo prskanjem ili prosipanjem. Mora se pažljivo rukovati sa fecesom živine jer se virus može izlučivati izmetom najmanje 14 dana. Perite i dezinfikujte ruke i opremu nakon upotrebe.Nema dostupnih informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa drugim veterinarskim medicinskim proizvodima. Odluka da se koristi ova vakcina pre ili posle drugog veterinarskog medicinskog proizvoda stoga mora biti donešena u zavisnosti od slučaja do slučaja.Ne mešati sa drugim medicinskim proizvodima.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA
Uklonite odpadni materijal ključanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens u skladu sa nacionalnim propisima.

OSTALI PODACI :
Pakovanje: 10 x 1000 doses
Režim izdavanja: na recept
ATCvet kod: QI01AD04
Broj dozvole: 323-01-0621-11-001 od 25.03.2013.

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA ST AVLJANJE LEKA U PROMET:
BEOVETERINA D.O.O, Igmanska 4, 11120 Beograd

Vakcinacija roditeljskih jata stvara imunitet protiv infekcije prouzrokovane sa virusom Infektivne anemije živine. Vakcinacijom se sprečava ekskrecija virusa, vertikalno širenje na jaja i horizontalno širenje fecesom.Roditelji su vakcinisani u uzrastu u kom Infektivna anemija živine više ne izaziva kliničke simptome tak o da je cilj vakcinacije prelazak maternalnih antitela na potomstvo u cilju zaštite potomstva od infekcije u periodu između izleganja i stvaranja sopstvene rezistencije na Infektivnu anemiju živine. 

AviBlue je stabilizator vode sa bojom u vidu lak o topivih granula koji redukuje negativne efekte vode iz vodovoda i istovremeno vizuelizuje protok vode kroz cevi za napajanje.
AviBlue ima višestruke funkcije. Prvenstvena namena mu je zaštita živih vakcina. Nakon rastvaranja AviBlue vezuje jone Cl, Fe i ostale štetne teške metale i na taj način stabilizuje ph rastvora.
Omogućava bolje isk orišćavanje titra vakcine po dozi, a izuzetno je jednostavan za upotrebu i ne zapušava opremu.
Posebno je efikasan u slučaju lošeg kvaliteta vode, a visok titar vakcine održava i nakon 4 sata po rastvaranju, što ga čini znatno pouzdanijim od mleka u prahu.
Prilikom rastvaranja boji vodu u plavo tak o da se može lako pratiti distribucija vakcine kroz objekat, kao i procenat pilća koji su konzumirali vakcinu jer imaju obojene jezik e i vratove. Sigurni, jestivi sastojci čine ovaj proizvod bezbednim za upotrebu

Doziranje:

125 g na 1 000 litara vode za piće, tj. 1 poklopac (25 g) na 200 litara vode za vakcinaciju.

Pakovanje:

neto sadržaj: 375 g

Upotreba:

Rastvorite AviBlue u vodu za piće u koncentraciji 125 g na 1 000 litara. Prilikom pravljenja koncentrovanih rastvora, povećajte dozu u skladu sa količinom vode koja će biti popijena. Jedan poklopac (25 g) na 200 litara vode.

Mere opreza:

Skladištite ga na suvom i hladnom mestu. Nije namenjeno za sprej, aerosol, ukapavanje u oko niti za injekcionu aplikaciju.

Mere bezbednosti:

Držite dalje od domašaja dece. Ne koristite za ishranu ljudi.


PROIZVOĐAČ
Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG, Heinz-Lohmann Str . 4 27 472 Cuxhaven, Nemačka

ZASTUPNIK ZA SRBIJU

Beoveterina d.o.o., Zaplanjska 86a, 11149 Beograd
tel. 011/3961-424, 3961-434
fax 011/3961-377

 

  
 
 
 

Beoveterina
Zaplanjska 86A, 11149 Beograd
Telefoni: +381 11 3961-424, 3961-434
E-mail: office@beoveterina.co.rs
Copyright© 2011 | design by Normareclamare