BEOVETERINA
 
   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
Pharmagal-Bio
   
   

1. BOVI SAFE a 15 ml ( 5dz )

 

 

BOVI SAFE a 15 ml ( 5dz )

NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK
Beoveterina d.o.o.
Igmanska 4, Beograd, Srbija

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
PHARMAGAL BIO spol, s. r. o.
Murgašova 5, 94901 Nitra, Slovačka

2. IME LEKA
Bovi Safe, vakcina koja sadrži inaktivisani goveđi rotavirus (soj TM-91, serotip G6P1), inaktivisani govedi koronavirus (soj C-197) inaktivisanu E.coli (soj EC/17) koja eksprimira adhesin F5(K99) emulzija za injekciju za goveda

3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV
Jedan doza vakcine (3 ml) sadrži:

Aktivne supstance:
Inaktivisani goveđi rotavirus, soj TM-91, serotip G6P1 ≥ 6,0 Iog2 (VNT)*
Inaktivisani goveđi coronavirus, soj C-197 ≥ 5,0 Iog2 (HIT)**
Inaktivisana Escherichia coli, soj EC/17
Koji eksprimira adhesin F5 (K99) ≥ 44,8 % inhibicije (ELISA)***
*VNT - virusneutralizacioni test (titar antitela u serumu kunića nakon primene 2/3 doze vakcine)
**HIT - test inhibicije hemaglutinacije (titar antitela u serumu kunića nакоn primene 2/3 doze vakcine)
***ELISA - Enzyme-linked immunosorbent assay (titar antitela u serumu kunića nakon primene 2/3 doze vakcine)

Adjuvans:
Montanid ISA206 VG 1,6 mL
Pomoćne supstance:
Formaldehid najviše 1,5 mg
Tiomersal najviše 0,36 mg
Ostale pomoćne supstance: Eagle's Minimum Essential Medium (MEM), natrijum-hidrogenfosfat, dodekahidrat.natrijum- hlorid, kalijum- hlorid, kalijum- dihidrogenfosfat, voda za injekcije

4. INDIKACIJE
Za aktivnu imunizaciju steonih krava i junica u cilju stvaranja antitela protiv adhezina F5 (K99) E.coli, rotavirusa i koronavirusa.

Pokazano je da je kod teladi koja je pasivno imunizovana uzimanjem kolostruma porektom od vakcinisanih krava, tokom prve nedelje života, redukovana težina dijareje izazvane goveđim rotavirusom, koronavirusom i enteropatogenom E, Coli F5 (K99) i da je kod inficirane teladi smanjeno izlučivanje rotavirusa i koronavirusa. Vreme potrebno za razvoj imuniteta: pasivni imunitet kod teladi nastaje sa uzimanjem kolostruma i zavisi od uzimanja dovoljne količine kolostruma nakon rođenja.

5. KONTRAINDIKACIJE
Nema.

6. NEŽELJENA DEJSTVA
Česta je pojava blagog otoka dijametra 5-7 cm na mestu primene, koja ponekad u početku može biti praćena lokalnom temperiranošću. Otok se obično povlači u roku od 15 dana. Mali, prolazni porast temperature (do 1,2°C) može se javiti u roku od 24 sata nакоn vakcinacije i prolazi u roku od najviše 4 dana nakon vakcinacije. Ukoliko primetite neko ozbiljno neželjeno dejstvo, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara

7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA
Goveda (steone krave i junice).

8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE
Za instramuskularnu upotrebu:
Jedna doza: 3 mL

Primarna vakcinacija:
dvokratna primena vakcine, sa primenom prve doze u periodu između 12-5 nedelja pre očekivanog teljenja, a druga doza tri nedelje nakon primene prve doze.

Revakcinacija:
jedna doza vakcine tokom svakog sledećeg graviditeta, daje se u periodu 12-3 nedelje pre očekivanog teljenja.

Hranjenje kolostrumom
Zaštita teladi zavisi od adekvatne ishrane kolostrumom poreklom od vakcinisanih krava. Treba preduzeti mere kojima će se obezbediti da telad uzme dovoljnu količinu kolostruma tokom prvih nekoliko dana života. Ukoliko telad ne dobije dovoljnu količinu antitela preko kolostruma odmah nakon rođenja, pasivni prenos antitela neće biti zadovoljavajući. Važno je da sva telad dobije dovolju količinu kolostruma iz prve muže u prvih šest sati nakon rođenja. Preporučuje se davanje 3 litre kolostruma pri prvom hranjenju teladi t.m. 35-45 kg, dok je kod teladi manjh rasa dovoljna količina 2-2,5 litara. Za postizanje optimalnih rezultata i smanjenje prisustva infekcije na farmi, treba usvojiti politiku vakcinacije celog stada krava i svu novorođenu telad treba hraniti kolostrumom.

9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA
Tokom vakcinacije treba koristiti uobičajene mere asepse. Treba koristiti samo steritne igle i špriceve. Рге primene vakcinu treba ostaviti da dostigne sobnu temperaturu. Vakcinu treba promućkati рге i povremeno tokom upotrebe, da bi se obezbedilo potpuno rastvaranje taloga рге same aplikacije.

10. KARENCA
Nula (0) dana

11. POSEBNAUPOZORENJAZAČUVANJE LEKA
Čuvati van domašaja dece.
Čuvati i transportovati u frižideru (2 - 8 °C). Čuvati zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.
Rok upotrebe: 2 godine
Rok upotrebe nakon otvaranja: 10 sati

12. POSEBNA UPOZORENJA
Za primenu na životinjama.
Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu. Nema Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja. Vakcinisati samo zdrave životlnje Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Za korisnika:
Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba iii prst što u veoma retkim slučajevima, ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć, može dovesti do gubitka prsta, Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć, čak i ako je ubrizgana veoma mala količina i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol potraje duže od 12 sati i nакоn lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane mala količine mogu dovesti do intenzivnog oticanja, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stcga je neophodno HITNO hiruško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Vakcina je namenjena za primenu u poslednjem trimestru graviditeta.

Interakcije
Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primenjuje istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim
lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kojeg drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.

Inkompatibilnost
Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

Predoziranje
Nakon predoziranja vakcine nisu zabeležene druge neželjene reakcije osim onih navedenih u poglavlju 4.6.

13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVNJA LEKA
Neiskorišćeni lek i otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

14. DATUM ODOBRENJATEKSTA UPUTSTVAZA KORISNIKA
10.10.2016

15. OSTALI PODACI
Pakovanje: Kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu od stakla, tip I (15 mL; zatvorenu hlorobutil gumenim zapušačem i alum, lijumskom kapicom.
Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.
ATCvet kod: QI02AL01
Broj dozvole i datum izdavanja: 323-01-00472-15-001 OD 10.10.2016
Vakcinacijom se kod gravidnih krava stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora na antigene komponente sadržane u vakcini. Antitela se na telada prenose pasivno, putem kolostruma.

 

 

  
 
 
 

Beoveterina
Zaplanjska 86A, 11149 Beograd
Telefoni: +381 11 3961-424, 3961-434
E-mail: office@beoveterina.co.rs
Copyright© 2011 | design by Normareclamare