BeeConn set1

рсд 63,720.00

Каtеgоriја:

Оpis

BeeConn set1

(Uključuje koncentrator, vagu, adapter za napajanje koncentratora i držač 3kAA baterije za napajanje vage)

BeeConn Set1 je bežični uređaj za praćenje koji omogućava pčelarima da redovno prate i dobijaju aktuelne informacije o tome šta se dešava u jednoj košnici na istoj lokaciji (u radijusu od 1000m). Vi ga birate ako imate priključak za struju na lokaciji pčelinjaka ili ako vaš pčelinjak nema struju, ali imate objekat sa električnim napajanjem u blizini na vidljivoj udaljenosti do 1000 m, na koji možete da se priključite. koncentrator.

Praćenje 1 porodice, mogućnost proširenja dodatnim skalama
Napajanje koncentratora iz mreže i 3kAA baterije
Mogućnost dodatne opreme: meteorološka stanica, kamera, solarni sistem
Pristup podacima preko ekrana koncentratora, mobilnog telefona, veb aplikacije

Dоdаtnе infоrmаciје

Теžinа 30 kg

Rеcеnziје

Јоš nеmа kоmеntаrа.

Buditе prvi kојi ćе nаpisаti rеcеnziјu zа „BeeConn set1“

Vаšа аdrеsа е-pоštе nеćе biti оbјаvljеnа. Nеоphоdnа pоljа su оznаčеnа *